నీ నవ్వే (లిరిక్స్ ) ~ సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా


నీ నవ్వే (లిరిక్స్ ) ~ సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా 

నీ నవ్వే హాయిగా వుందే
ఈ ఊసే కొత్తగ వుందే
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ ఏమైపోయింది
నీ మాటే నా మౌనంలో
నీ శ్వాసే నా గుండెల్లో
నన్ను నేను చూసుకుంటా అచ్చంగా నీలో
ఏంటండి సారూ మీరేనా మీరు
ఈ ప్రేమలో మహ ముద్దుగున్నారు  హొ హొ హొ హొ హొ
                                                           [ నీ నవ్వే ]
ప్రతిక్షణమూ మనసుపడి
కలలుకనే నేనే అర్ధం కానా
రుస రుసలే చూపిస్తున్న
నను  దూరం చేస్తూవున్నా
నాకోసం ఓ క్షణమయినా ఆలోచిస్తే చాలన్నా
నిన్నల్లో ఊపిరి నువ్వే
నా రేపటిలో ఆయువు నువ్వే
నీకోసమే నే మారన
నీతోడిలా నాతోడుగా వుంటే  హొ హొ హొ హొ హొ
                                                           [ నీ నవ్వే ]
తడబడితే పెదవులిలా
కనపడదా నాలో నీపై ఆశ
నీ చల్లని మాటల కోసం
లోలోపల ఎదురే చూసా
నీ ముద్దుముచ్చట కోసం
పడిగాపులు ఎన్నో కాసా
చుక్కల్లో జాబిలి నువ్వే
నా గుండెల్లో వెన్నెల కావే
నీ శ్వాసలో ఈ గాలిలా
నూరేల్లిలా నే వుండిపోతాలే  హొ హొ హొ హొ హొ

నీ నవ్వే హాయిగా వుందే
ఈ ఊసే కొత్తగ వుందే
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ ఏమైపోయింది
నీ మాటే నా మౌనంలో
నీ శ్వాసే నా గుండెల్లో
నన్ను నేను చూసుకుంటా అచ్చంగా నీలో
ఏంటండి సారూ మీరేనా మీరు
ఈ ప్రేమలో మహ ముద్దుగున్నారు  హొ హొ హొ హొ హొ

Labels: , , , ,